Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Bidt dat je wonderen mag doen!

Er wordt vaak beweerd dat er teveel nadruk wordt gelegd op wonderen en genezingen, en dat het daar helemaal niet om gaat. Wij als christenen horen Jezus en die gekruisigd te prediken en anders niet. We mogen ons alleen verheugen als mensen Jezus gaan volgen. We mogen niet achter wonderen aanlopen. Maar is dat ook zo?

In Handelingen 4:29 lezen we een gebed dat de apostelen bidden. Ze hielden zich al bezig met fulltime prediking, en ondervonden daarbij zeer veel tegenwerking en vervolging, voornamelijk van de geestelijke leiders, de theologen van die tijd. Wat moet je dan bidden? Voor meer zielen? Nee, ze baden: 'Laat ons zonder angst uw boodschap vertellen, Zorg ervoor dat we zieke mensen beter kunnen maken. En laat ons wonderen doen namens Jezus, uw heilige dienaar.' (BGT) Gelijk daarna begon die plek te schudden. Was God dan boos dat ze dat baden? Integendeel, op dat moment kwam de Heilige Geest in alle apostelen, met als gevolg dat ze zonder angst het goede nieuws over Jezus gingen vertellen. Als je verder leest zie je dat het gebed van de apostelen ruimschoots verhoord wordt, met als resultaat dat er velen tot geloof kwamen.

Misschien zeg je: 'Ja maar, dat gold alleen voor de apostelen, diegenen die met Jezus hadden opgetrokken. Dat is niet meer voor nu.'
Dit is geen bijbelse gedachte. Nergens lezen we dat wonderen en genezingen niet voor nu zijn. Integendeel, de hele Bijbel, van het begin tot het eind, staat vol van wonderen en genezingen. God is een God van wonderen en Zijn Naam is Jehovah Rapha, de God die geneest. Jezus Christus is niet veranderd, Hij is dezelfde vandaag en wil nog steeds mensen genezen. Hij heeft er de prijs voor betaald. Door Zijn striemen zijn wij genezen.

En mochten alleen de apostelen genezen? In Handelingen 6 lezen we dat de apostelen diakenen aanstelden, om de praktische, dagelijkse dingen te doen, zodat de apostelen zich konden richten op het gebed en de prediking. Twee van deze mannen waren Stefanus en Filippus, waarvan we lezen dat ze mannen van geloof en vol van de Heilige Geest waren. Deze twee diakenen werden op een geweldige manier gebruikt om wonderen te verrichten, mensen te genezen en bevrijden.

Wat wel belangrijk is, is dat wonderen en tekenen gepaard gaan met de verkondiging van het Evangelie. Stefanus en Filippus deden dat, de apostelen deden dat. We lezen in Marcus 16 dat de discipelen uitgingen, in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht, om het goede nieuws te verkondigen, waarop God hun verkondiging kracht bijzette met tekenen en wonderen. Of zoals de BGT zegt: 'Zo liet hij (God) zien dat het goede nieuws waar is.'

En als je dan een keer bang of onzeker bent, of je leeg voelt, mag je, net als de apostelen, best vragen aan God of je wonderen en tekenen mag doen en zieken gezond maken. Hij zal je dan vullen met Zijn Heilige Geest. Als je er dan op uit gaat om Zijn Woord te verkondigen zul je zien dat Hij je zal bevestigen en dat er zieken onder je handen zullen genezen!