Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Paulus was niet ziek. De doorn in zijn vlees.

Mensen die bestrijden dat God niet iedereen wil genezen komen steevast met het argument dat Paulus ook ziek was, omdat hij een doorn in zijn vlees had die God niet wilde verwijderen. Maar wie zegt dat het hier om ziekte gaat? Laten we kijken wat de Bijbel daar over zegt.

Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. 2 Kor. 12:7-10

Het woord 'doorn' wordt een aantal keer genoemd in het Oude Testament, en altijd in figuurlijke zin. Elke keer staat er bij wat die doorn is. In Numeri 33 en Jozua 23 worden de vijandig bewoners van Kanaän doorns in de ogen genoemd. Het betreft hier dus altijd personen en nooit een ziekte.

Paulus beschrijft zijn doorn als een boodschapper van satan die hem kwelt. Het Griekse woord wat hier voor boodschapper wordt gebruikt is het woord 'angelos', wat 188 keer in de Bijbel voorkomt en en 181 keer wordt vertaald als 'engel' en 7 keer als 'boodschapper'. Op één keer na worden hier altijd mensen mee bedoeld, het gaat nooit om een ziekte.

Dat het ook bij Paulus om een persoon gaat kun je opmaken uit het feit dat hij God tot drie maal toe vraagt om van 'hem' bevrijd te worden. Een ziekte zou je niet als 'hem' omschrijven.

Volgens mij was Paulus best wel een beetje een klagertje, die herhaaldelijk in zijn brieven vertelt hoe zwak hij is, hoeveel hij heeft doorstaan en wat hij allemaal niet over heeft voor zijn toehoorders: armoe, honger, zweepslagen, stenigingen, lijfstraffen, volkswoede, gevangenschap, vervolgingen, beledigingen, mishandelingen, bespottingen, enzovoorts. Vooral zaken die mensen hem aandoen (een engel van satan?), maar nooit noemt hij ziektes. Die zwakte benoemt hij ook: 'beledigingen, nood, vervolging en ellende'. Ook dit was geen ziekte.

Al deze zaken zijn ook voorspeld door Jezus, toen hij zei dat we vervolgd en verdrukt zullen worden omwille van het Evangelie, nooit heeft Hij gezegd dat we ziek gemaakt zullen worden.

Als Paulus schrijft: 'Ziet met wat een grote letters ik u eigenhandig schrijf', wil hij niet zeggen dat zijn ogen slecht zijn, maar in hedendaags Nederlands zou het klinken als: 'Valt het je op (duh..) dat ik met CAPS LOCK CURSIEF VETGEDRUKT schrijf', omdat hij daarmee aangaf dat hij iets heel belangrijks wilde zeggen.

Als er iemand was die vol van geloof en de kracht van de Heilige Geest was, dan was het Paulus wel. Overal waar hij kwam gebeurden grote wonderen. Zelfs de kleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Toen Paulus op Malta schipbreuk leed, lezen we dat alle zieken door Paulus genezen werden.
Toen de verlamde man in Lystra naar Paulus keek en luisterde, kreeg hij geloof om genezen te worden. Denk je dat hij dat geloof ook zou hebben gekregen als Paulus ziek was geweest en de boodschap verkondigde dat het niet Gods wil was dat iedereen zou kunnen genezen?

Herhaaldelijk roept Paulus ons op om net als hij hard te werken voor het Evangelie, ijverig en vol goede werken, hij schept zelfs op dat hij meer heeft gearbeid dan de anderen. Dit is niet makkelijk als je heel ziek bent.

Het klopt inderdaad dat Paulus wel eens mensen ziek achter moest laten. De eerste keer dat hij bij de Galaten kwam om het Evangelie te verkondigen was hij zelf ook ziek (Gal. 4:13). Ook wij zien niet iedereen genezen worden waar we voor bidden. Bovendien moest zelfs Jezus wel eens mensen ziek achterlaten omdat zelfs Hij ze niet kon genezen vanwege hun ongeloof.
Maar dat neemt niet weg dat God iedereen wil genezen, en we strekken ons er ook naar uit dat dat gaat gebeuren. Als iedere gelovige zou gaan doen wat de Bijbel zegt en zieken de handen opleggen zouden er al veel meer mensen genezen worden.