Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Gebruik de Naam!

In het derde hoofdstuk van Handelingen lezen we het prachtige verhaal van Petrus en Johannes die een verlamde bedelaar bij de poort van de tempel genazen. Ze pakten hem bij de hand, trokken hem overeind, en zeiden: 'In de Naam van Jezus, loop!'
De bezoekers van de tempel kenden deze verlamde bedelaar en ze waren stomverbaasd. Petrus sprak ze toe en vertelde ze dat het kwam door de Naam en door het geloof in de Naam van Jezus dat deze man weer kon lopen. Velen kwamen die dag door dit wonder tot geloof in Jezus Christus.

De religieuze leiders en theologen waren helemaal niet blij. Ze namen aanstoot aan het feit dat Petrus en Johannes verkondigden dat doden opgewekt konden worden en vroegen hen in wiens naam ze zomaar mensen mochten genezen. Petrus vertelde hen dat het kwam door de naam van Jezus, die zij vermoord hadden, maar die was opgestaan uit de dood. 'Alleen door de Naam van Jezus kunnen mensen worden gered (Grieks 'sozo': gered, behouden, genezen, bevrijd)'.
Dit maakte de religieuze leiders nog veel bozer en ze overlegden wat ze met deze situatie aanmoesten. Ze waren verbaasd dat het om zulke eenvoudige, ongeletterde mannen ging, maar ze konden niet ontkennen dat er echt een wonder was gebeurd. En toen, geïnspireerd door satan zelf, kwamen deze religieuze leiders met de oplossing: 'Ze mogen niet meer over Jezus spreken en we verbieden ze de Naam van Jezus te gebruiken.'
Ze hadden inderdaad ontdekt wat het geheime wapen was van deze mannen, waarvan ze realiseerden dat ze allebei in Jezus' gezelschap waren geweest: De Naam van Jezus! De enige naam waardoor mensen gered kunnen worden. Als ze die niet meer zouden gebruiken, zou deze beweging vanzelf uitsterven!

Hier ligt de sleutel: De Naam van Jezus moet gebruikt worden, zo niet, dan krijgt de vijand zijn zin en zal het Koninkrijk van God zich niet verder kunnen verspreiden. Het is de Naam boven alle naam, de Naam waarvoor elke knie zich zal moeten buigen, de enige Naam waardoor mensen behouden kunnen worden: De Naam van Jezus. En Jezus zegt zelf: 'In Mijn Naam zul je de zieken genezen en de doden opwekken.'
Die Naam heeft nog niet aan kracht ingeboet en staat ter beschikking aan al diegenen die zich een kind van God weten. Gebruik hem!
Is het dan een soort toverformule? Geenszins! Het is onze nieuwe identiteit. Als je in de naam van iemand spreekt, spreek je namens die persoon. Wij vertegenwoordigen Jezus Christus hier op aarde en hebben de opdracht ontvangen om de werken te doen die Hij deed. Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping.
Laten we doen wat Petrus en Johannes deden: Gebruik de Naam!


De genezing van de verlamde bedelaar (uit de NBV)
Handelingen 3
Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan.’ De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt.

Handelingen 4
Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend.
De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’ Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’
Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken.’ Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes zeiden: ‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf! We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.