Jopsblog

Mar 2015
Feb 2015
Jan 2014
Oct 2013
Sep 2013
Jul 2013
Jun 2013
Dec 2012
Mar 2012
Nov 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010

Alles over benen verlengen

Ik krijg vaak de vraag te horen waarom er zo veel nadruk wordt gelegd op benen verlengen en of dat het enige is wat er lijkt te gebeuren. Uiteraard vraag ik me dat zelf ook regelmatig af en ik denk dat ik er een goed antwoord op heb gevonden.

Wat de Bijbel zegt over genezing en wat Gods wil daarover is, heb ik al veel aandacht aan besteed in mijn vorige blogs. Daar ga ik dus hier niet verder op in. Uitgangspunt is dat het Gods wil is dat iedereen geneest.

Wat me de laatste tijd steeds meer opvalt is dat er in de Bijbel vaak wordt gesproken over tekenen, wonderen en genezingen, als drie verschillende dingen.
-De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen (Handelingen 5:12)
-Paulus verrichtte buitengewoon grote wonderen (Handelingen 19:11)
-De Heer liet Paulus en Barnabas tekenen en wonderen verrichten (Handelingen 14:3)
-Stefanus verrichtte grote wonderen en tekenen (Handelingen 6:8)
-Filippus verrichtte wonderen (Handelingen 8:6)

Persoonlijk geloof ik dat het aan laten groeien van benen niet persé een genezing is, omdat mensen er niet altijd last van hebben, maar dat het een teken is. Volgens de 'Dikke van Dale' is een teken een zichtbaar of hoorbaar middel om iets te kennen te geven. In de Bijbel zien we dat God Zijn dienstknechten soms tekenen en wonderen laat verrichten om iets duidelijk te maken. Zo moest Mozes in Exodus 4 een aantal wonderen verrichten om de Farao te overtuigen dat hij Gods volk moest laten gaan. We lezen dat Farao zich niet liet overtuigen en zijn hart verhardde, maar in vers 31 lezen we dat het volk Israel door de wonderen wél werd overtuigd dat de Heer oog had gekregen voor hun ellende, waarop ze voor God knielden en Hem aanbaden.

Als we op straat of op paranormaalbeurzen gaan evangeliseren vragen we vaak of we de beenlengte van mensen mogen controleren. Het schijnt dat zo'n tachtig procent van de bevolking een verschil in been- (of arm)lengte heeft. Daardoor ga je automatisch scheef staan, wat weer wordt opgevangen door de ruggengraat, waardoor zich vaak rugklachten kunnen voordoen. Als er lengteverschil blijkt te zijn laten we het te korte been aangroeien als teken dat we een bepaalde kracht hebben. En dat is natuurlijk ook zo, want we hebben kracht ontvangen toen we de Heilige Geest ontvingen (Handelingen 1:8). Daarna, als de mensen dat gezien hebben (we zorgen altijd dat mensen zo veel mogelijk meekijken) vertellen we ze dat dat de kracht van God is, dat Jezus van ze houdt en wil dat ze Hem leren kennen. Als we gelijk over Jezus beginnen te praten schrikt dat vaak af en sluiten de harten zich. Maar als ze zien dat Jezus echt leeft zijn de mensen veel ontvankelijker voor de boodschap van het Evangelie, zelfs moslims. En daar is niets mis mee, ook in de dagen van Jezus geloofden de mensen in Hem vanwege de wonderen die ze zagen (Johannes 6:2, Johannes 2:23).

Als we de benen hebben laten aangroeien zien we vaak dat automatisch de daardoor ontstane rugklachten ook verdwenen zijn, anders bidden we ook dáár voor. En natuurlijk bidden we ook voor andere ziektes, maar bij de meeste kun je het niet zo mooi visueel maken voor de omstanders als bij beenverlengingen. Daar komt nog bij dat we bij beenverlengingen eigenlijk altijd een 'score' van 100 % hebben, het werkt altijd. Andere ziektes genezen ook, maar nog niet zo vaak als we zouden willen. We zien hier echter al wel een toename in.

En dan nog iets moois: Je hoeft geen speciale gave van genezing te hebben, of een geestelijk leider of theoloog (of volwassene) te zijn om dit te kunnen. Ieder kind van God*, iedere gelovige*, kan dit. Jezus zegt in Marcus 16 dat gelovigen de zieken de handen op zullen leggen en ze zullen genezen. Het is heel eenvoudig om benen te laten aangroeien, ik zal uitleggen hoe het werkt.

Je laat de kandidaat plaatsnemen op een rechte, harde stoel met een rugleuning. Het kan een willekeurig iemand zijn, maar je kunt ook vragen of er iemand is met rugklachten. Laat hem (of haar) de schoenen aanhouden, want door de zolen naast elkaar te houden kun je goed zien dat er lengteverschil is. De persoon moet goed recht tegen de leuning aanzitten en de benen naar voren houden. Je tilt voorzichtig beide voeten op en strekt ze naar voren, de schoenen naast elkaar en de tenen omhoog. Aan de zolen van de hak kun je nu zien of er lengteverschil is. Soms een halve centimeter, soms zelfs wel twee of drie centimeter. Duw de schoen zachtjes tegen de hiel, zodat er geen ruimte zit tussen de hiel en de zool. Ondersteun met iedere hand een schoen van onderaf. Nu spreek je tegen het te korte been en gebiedt het aan te groeien. Je kunt iets zeggen als: 'Linkerbeen, groei nu aan in Jezus' naam! Word gelijk!' Soms gaat het langzaam, soms gaat het snel, maar je gaat door tot ze helemaal gelijk zijn. Soms voelen mensen het groeien, maar vaak ook helemaal niet, het maakt niets uit. Daarna vraag je of de persoon last had van de rug en hoe het nu voelt. Vaak is de pijn nu ook weg, zo niet, leg je je hand op de rug en gebiedt de pijn te verdwijnen, in Jezus' naam.
Belangrijk is dat we Jezus of God niet gaan vragen of smeken om de persoon te genezen, of dingen zeggen zoals: 'Als het Uw wil is...'. Dat is namelijk een gebed van ongeloof, van twijfel, en volgens Jacobus 1:6-8 moeten we dan niet verwachten dat we maar iets van God zullen ontvangen. Jezus heeft namelijk al betaald voor de ziekte. 1 Petrus 2:24 zegt dat we door de striemen van Jezus al zijn genezen. Het is Zijn wil. In Mattheus 21:21-22 zegt Jezus dat als je gelooft zonder te twijfelen zul je tegen de berg kunnen zeggen: 'Kom van je plaats en stort je in zee', en het zal gebeuren. Alles waar je om vraagt zul je krijgen, als je maar gelooft. Jezus geeft de discipelen in Mattheus 17:14-20 er van langs als ze de maanzieke jongen niet kunnen genezen en verwijt hun hun ongeloof. Hij zegt: 'Als je geloof hebt als een mosterdzaadje kun je tegen de berg spreken en hij zal zich verplaatsen en niets zal onmogelijk zijn.'

Ik daag je uit om de proef op de som te nemen en het eens te proberen. Het is echt heel makkelijk en het is erg leuk om te doen. Zorg dat je er vooral ook plezier aan beleeft. Het hoort bij het Evangelie, de Blijde Boodschap, dus het lijkt me dat je er minstens blij van mag worden.

Waarom praten wij zo veel over wonderen en de dingen die we meemaken? Is dat omdat we zo graag de aandacht op onszelf willen vestigen? Omdat we onszelf zo geweldig vinden? Integendeel, onze boodschap is juist dat iedereen dit kan, omdat wij ook maar hele gewone mensen zijn die gewoon van Jezus houden en Zijn liefde willen uitdelen. Gewoon door te doen wat de Bijbel zegt.
De reden dat wij dit soort dingen bekend maken, is dezelfde reden waarom de verhalen en wonderen van Jezus zijn opgetekend in de Evangeliën. Johannes 20:30-31 zegt: 'Deze wondertekenen zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door Zijn naam'.
God komt alle eer toe!!!*Hoe kun je een kind van God worden?

-Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. Johannes 1:12
-De Bijbel zegt dat iedereen heeft gezondigd en daardoor Gods heerlijkheid misloopt . Romeinen 3:23
-Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6:23
-Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16
-Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ Johannes 3:3
-God wil dat iedereen tot bekering, tot inkeer komt, en dat niemand verloren gaat. 2 Petrus 3:9
-Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. Handelingen 2:21, Romeinen 10:13
-Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Romeinen 10:9
-Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthiërs 5:17
-Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Efeze 2:8-9
-Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Openbaring 3:20
-Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Galaten 3:20

Als je een kind van God wilt worden, bid dan het volgende gebed hardop:

Lieve Heer Jezus,
Ik geloof dat U de Zoon van God bent.
Ik geloof dat U bent gestorven voor mijn zonden en dat U bent opgestaan uit het graf.
Ik heb berouw van mijn zonden en wil me daarvan bekeren. Wilt U mijn zonden vergeven?
Ik vraag u nu of U in mijn hart wilt komen wonen, ik wil graag Uw kind zijn en ik wil U dienen als mijn Heer.
Dank U wel dat U mijn zonden heeft vergeven.
Wilt u mij nu vullen met Uw Heilige Geest.
Amen